Uitnodiging ALV 30 november 2023

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering op 30 november 2023

Locatie: Romienendal, Aladnaweg 3, Aalten

Aanvang 20.00 uur. Aanmelden is handig.

AGENDA:

 1. Opening en mededelingen door voorzitter, Arnold Joost
 2. Vaststellen agenda   
 3. Vaststellen verslag ALV 7 september 2023

Terugblik landelijke verkiezingen

 1. Verloop campagne en resultaat
 2. Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor het lokale CDA?

  Nieuws uit de fractie
 3. Wat speelt er momenteel in de gemeente Aalten?

Pauze

Verenigingszaken

 1. Begroting 2024 (toelichting door penningmeester Bernd Jan Klein Entink)
 2. Bestuurssamenstelling (aftreden voorzitter en benoeming nieuwe kandidaten)

Tot slot

 1. Mededelingen en wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag

De begroting en het verslag van de vorige ALV liggen tijdens de vergadering ter inzage. Wilt u de stukken al voor de vergadering ontvangen? Neem dan even contact op met Yolanda Winkelhorst, 06-51296128 of via bestuur@cda-ad.nl