UITNODIGING

voor de Algemene Leden Vergadering op 1 juni 2022

Locatie: Klein Nibbelink Bredevoort, Winterswijksestraat 61, Bredevoort.

Aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

AGENDA:

1. Opening en mededelingen door voorzitter, Arnold Joost

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag ALV november 2021*

Terugblik gemeenteraadsverkiezingen

4. Verloop campagne en resultaat

5. Formatieproces

6. Kennismaking met de nieuwe fractie

Verenigingszaken

7. Wijziging bestuurssamenstelling

– Aftreden Raymond Hoftijzer

– Benoeming nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt voor: David Elburg*

8. Jaarrekening (Bernd Jan Klein Entink) en secretarieel jaarverslag 2021 (Yolanda Winkelhorst)**

9. Verklaring van de kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie

10. Goedkeuren jaarrekening 2021

Tot slot

11. Mededelingen en wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

Pauze

Presentatie en rondleiding Klein Nibbelink Bredevoort

* Het bestuur draagt David Elburg voor als bestuurslid (agendapunt 7). Leden van het CDA kunnen uiterlijk 48

uur voor de Algemene Ledenvergadering tegenkandidaten opgeven bij het bestuurssecretariaat.

** Jaarrekening en secretarieel jaarverslag liggen tijdens de vergadering ter inzage. Wilt u de stukken al voor de

tijd ontvangen? Neem dan even contact op met Yolanda Winkelhorst, 06-51296128 of

via y.winkelhorst@planet.nl.