Nieuwe plannen voor 2023, financieel gaat het goed

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft de begroting voor 2023 vastgesteld. Mede door een hogere Algemene Uitkering van het Rijk hoeven de gemeentelijke lasten voor 2023 nauwelijks verhoogd te worden. De hondenbelasting wordt bovendien in etappes afgeschaft.

Plezierig voor de bewoners in de gemeente Aalten in deze dure tijden, is dat de woonlasten per huishouden vrijwel gelijk blijven aan 2022. Een gemiddeld huishouden betaalt 587 euro in 2023 (in 2022: 585 euro) voor onroerendezaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffing. Hondenbelasting wordt in vier jaar tijd afgebouwd, te beginnen in 2023. Bewoners met een of meer honden betalen daarom in 2023 zelfs minder gemeentelijke lasten dan in 2022.

We gaan extra geld uitgeven voor klimaat, ruimtelijke ordening (bouwen van woningen en uitgifte bedrijventerrein), jeugdzorg en welzijn. Maar er wordt ook wat gedaan met de wens om een aantal gemeenschapshuizen wat extra middelen te geven voor noodzakelijke uitbreidingen en of aanpassingen.

Maar toch zijn er ook nog wat onzekerheden in deze bijzondere tijd. Zo baart het sociaal domein zorgen; er is bijvoorbeeld een toeloop bij de schuldhulpverlening en de jeugdhulp. En er zijn weinig woningen voor crisisopvang en statushouders. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, hebben we meerdere ‘buffers’ in de begroting opgenomen, ook voor toekomstige tegenvallers.

De begroting 2023 wordt in oktober door de gemeenteraad behandeld. Op 1 november stelt de gemeenteraad de begroting 2023 vast. Deze vergaderingen zijn openbaar.