Contact

Nieuwe nota Participatie

De raad heeft onlangs de Participatienota vastgesteld. Participatie is een mooi woord voor ‘ergens aandeel hebben in’‘deelnemen aan’, of ‘betrokken zijn bij’. In deze nota gaat het om burgerparticipatie bij nieuwe voorstellen en thema’s, bijvoorbeeld bij de nieuwe omgevingswet die er aan komt. Het is van belang als je zo’n proces inzet, dat dit goed verloopt langs van tevoren gemaakte afspraken. Hiervoor zijn regels opgesteld (een afwegingskader heet dat zo mooi) waarin in een aantal stappen afgewogen wordt op welke wijze participatie met betrokken partijen ingezet gaat worden

Een mooi voorbeeld hiervan is de Centrumvisie Dinxperlo, die recent is vastgesteld. Hierbij hebben meerder partijen duidelijk beslissende inbreng gehad. Maar denk ook aan kleinere projecten met heel veel zelfinitiatief van burgers, zoals het aanleggen van een leeftuin, Heurnseveld, en in de kern van IJzerlo. Wij gaan hier nu nog beter werk van maken, wat zeker even wennen is. Maar door deze aanpak investeren we samen in een duurzame samenleving. Dus doe mee als het zich bij u voordoet!

Freek Diersen, raadslid