Klimaatadaptatie en Circulariteit

De woorden klimaatadaptatie en circulariteit komen tegenwoordig vaak in het nieuws. Ook in de gemeente Aalten krijgen we hiermee te maken en is het noodzakelijk om er wat mee te doen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het ook in de toekomst fijn blijft om te wonen, werken en leven in onze gemeente en dat vinden we als CDA-fractie erg belangrijk.

Ik kan me voorstellen dat bij klimaatadaptatie en circulariteit niet meteen duidelijk is waar het precies om gaat. Het zijn zogenoemde ‘containerbegrippen’ waar van alles onder valt. Daarom zal ik een toelichting geven over beide onderwerpen en het beleid waarop ingezet wordt.

Klimaatadaptatie

De laatste jaren is klimaatverandering een actueel onderwerp en hebben we steeds meer gemerkt van de gevolgen daarvan. Denk maar aan de hete en droge zomers van de afgelopen jaren in onze eigen regio of de extreme neerslag en overstromingen in Zuid-Limburg. Het weer wordt extremer en daarom is het belangrijk om in te zetten op klimaatadaptatie. Dit houdt in dat er maatregelen genomen worden om rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering.

Het college is hiermee aan de slag gegaan door een klimaatadaptatiestrategie op te stellen met allerlei realistische en concrete maateregelen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is de 3-30-300 regel. Het streven is dat er vanuit elke woning uitzicht is op 3 bomen, dat de buurten voor 30% voorzien zijn van een bladerdak en dat er binnen 300 meter van een woning een park of groene ruimte is. Deze maatregel zorgt voor meer groen, meer schaduw en meer verkoeling. Het plan heeft duidelijke uitgangspunten en maatregelen. Daarbij wordt er ook gezocht naar meekoppelkansen, bijvoorbeeld door bij de herinrichting van een straat meteen meer groen aan te planten en extra water vast te houden in de grond. Met dit plan wordt er ingezet op meer groen, meer verkoeling, meer wateropvang en tegengaan van droogte.

Circulariteit

Bij circulariteit draait het erom dat we afval gaan zien als grondstof. Dit betekent dat er steeds meer ingezet wordt op het hergebruik, waardoor er met ‘afval’ nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Dat zorgt ervoor dat we slimmer en zuiniger met grondstoffen omgaan. Het is noodzakelijk om hierop in te zetten, omdat de prijzen van bepaalde grondstoffen behoorlijk hoog zijn en de voorraden van bepaalde grondstoffen steeds verder afnemen.

De gemeente heeft de nota Aalten Circulair opgesteld om in beeld te brengen wat er al gedaan wordt en waar op ingezet kan worden om in 2030 voor 50% circulair te zijn. Daaruit kwam naar voren dat er al veel gedaan wordt op dit gebied. Een voorbeeld is omgekeerd inzamelen van ‘afval’. Dat heeft er in onze gemeente voor gezorgd dat er minder afval is en dat het ingezamelde materiaal voor een deel als nieuwe grondstof gebruikt kan worden. Er liggen echter ook veel kansen om nog meer in te zetten op circulariteit. Bijvoorbeeld door bij de sloop van gebouwen of de herinrichting van wegen te kijken welke materialen op een andere plek opnieuw gebruikt kunnen worden en in te zetten op biobased bouwen. Een volgende stap is het uitwerken van de concrete acties om toe te werken naar een circulaire economie op steeds meer terreinen. Daarbij is het goed om te beseffen dat we er al veel stappen gezet zijn op dit vlak en dat dit geleidelijk verder opgepakt kan worden. Dit moet op een realistische manier gebeuren en het is belangrijk om inwoners daarbij mee te nemen.

Elroy Belterman